Rroma.ro - home Foto: Balazs Attila

Aparitii editoriale

"Intre trecut si viitor - Romii din Centrul si Estul Europei", Will Guy(ed.), 2001

"Stare de impunitate" - Centrul European pentru Drepturile Romilor, 2001

"La marginea societatii - Romii si serviciile publice in Romania" - Open Society Institute, 2001


Recomandarea de politica generala nr.3:
Combaterea rasismului si intolerantei fata de romi / tigani
COMISIA EUROPEANA ÎMPOTRIVA RASISMULUI SI INTOLERANTEI (ECRI)

Reamintind Declaratia adoptata de Sefii de state si de guverne din tarile membre ale Consiliului Europei, cu prilejul primei reuniuni la nivel înalt a Consiliului Europei, desfasurat la Viena, între 8-9 octombrie 1993;
Reamintind faptul ca Planul de actiune împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei, definit în cadrul acestei declaratii, adreseaza Comi-tetului Ministrilor al Consiliului Europei invitatia de a înfiinta Comisia europeana împotriva rasismului si intolerantei, al carei mandat consta, printre altele, în formularea de recomandari de politica generala destinate statelor membre;
Reamintind, în acelasi timp, faptul ca declaratia finala si planul de actiune adoptate de Sefii de state si de guverne din tarile membre ale Consiliului Europei, cu ocazia celei de-a II-a reuniuni la nivel înalt, organizata la Strasbourg, între 10 si 11 octombrie 1997;
Subliniind ca aceasta Declaratie finala vine sa reconfirme scopul actiunii comune a statelor membre ale Consiliului Europei de a construi o societate europeana mai libera, mai toleranta si mai dreapta. Cheama, în acelasi timp la intensificarea luptei împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei;
Luând nota de propunerea referitoare la desemnarea unui Mediator european pentru problemele romilor/tiganilor, mentionata în Recomandarea 1203 (1993) a Adunarii Parlamentare;
Având în vedere concluziile seminarului privind "dimensiunea umana" si problemele romilor în zona CSCE (OSCE), organizat între 20 -23 septembrie 1994 de catre Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE), în strânsa colaborare cu Consiliul Europei, si cooperarea permanenta în acest domeniu, între cele doua organizatii;
Exprimându-si satisfactia în legatura cu numirea, în 1994, de catre Secretarul General a unui Coordonator al Activitatilor Consiliului Europei în domeniul romilor / tiganilor;
Tinând seama de lucrarile Grupului de Specialisti în problemele romilor / tiganilor (MG-S-ROM);
Reamintind Recomandarea Nr. 3(97)21 a Comitetului Ministrilor catre Statele membre, referitoare la mass-media si la promovarea unei culturi a tolerantei;
Reamintind prevederile continute în recomandarea de politica generala No 3 a ECRI vizând sprijinirea statelor membre în combaterea eficienta a rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei, propunându-le masuri concrete si specifice într-un numar restrâns de domenii cu relevanta speciala;
Exprimând convingerea profunda ca Europa este o comunitate de valori împartasite, dintre aceea a egalitatii în demnitate a tuturor oamenilor si a respectului acestei egale demnitati constituie fundamentul oricarei societati democratice;
Reamintind faptul ca propria sa istorie îi impune Europei datoria de a pastra memoria, vigilenta si rezistenta în fata escaladarii fenomenelor de rasism, xenofobie, antisemitism si intoleranta;
Înclinându-se cu respect în fata memoriei tuturor victimelor politicilor persecutiei si exterminarilor rasiste petrecute în timpul celui de al II-lea razboi mondial si reamintind faptul ca un mare numar de romi/tigani au cazut victime acestor politici;
Subliniind, în acest sens, calitatea Consiliului Europei de reprezentant si depozitar al valorilor fondatoare ale constructiei europene care a început imediat dupa catastrofa celui de al II-lea razboi mondial, si, mai cu seama a valorii pe care o reprezinta protectia si promovarea drepturilor omului;
Reamintind ca lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei este parte integranta din protectia si promovarea drepturilor omului, ca aceste drepturi sunt universale si indivizibile si ca sunt drepturile oricarei persoane umane, fara nici o discriminare;
Subliniind faptul ca lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei priveste în primul rând protectia drepturilor membrilor vulnerabili ai societatii;
Împartasind convingerea ca orice actiune împotriva rasismului si a discriminarii ar trebui sa aiba ca punct de plecare ipostaza victimei, careia trebuie sa-i îmbunatateasca situatia;
Constatând ca romii/tiganii au astazi, pretutindeni în Europa, de suferit de pe urma prejudecatilor persistente în ceea ce îi priveste, ca victime ale unui rasism profund înradacinat în societate, si tinte ale manifestarilor, adesea violente, de rasism si intoleranta, si ca drepturile lor fundamentale sunt sistematic încalcate sau amenintate;
Constatând, de asemenea, ca persistenta prejudecatilor privitoare la romi / tigani are ca efect discriminarea acestora în numeroase domenii ale vietii sociale si economice si ca aceste discriminari sunt, în mare masura, cauza procesului de excludere sociala care îi afecteaza pe romi/tigani;
Împartasind convingerea ca promovarea principiului tolerantei este o garantie a mentinerii societatilor deschise si pluraliste care fac posibila coexistenta
pasnica;

Recomanda guvernelor statelor membre urmatoarele:
sa semneze si sa ratifice instrumentele internationale pertinente în domeniul luptei împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei, în special Conven-tia cadru pentru protectia minoritatilor nationale si Charta europeana a limbilor regionale sau minoritare;
sa se asigure ca denumirea utilizata în mod oficial pentru diversele comunitati de romi/tigani este cea prin care comunitatea respectiva doreste sa fie desemnata;
având în vedere manifestarile de rasism si intoleranta de pe urma carora au de suferit romii/tiganii, sa acorde o înalta prioritate punerii efective în practica a dispozitiilor continute în Recomandarea de politica generala Nr.3 a ECRI, prin care se solicita adoptarea masurilor necesare pentru ca prevederile de drept intern, penal, civil si administrativ sa combata în mod expres si specific rasismul, xenofobia, antisemitismul si intoleranta;
sa se asigure ca, atât discriminarea ca atare, cât si practicile discriminatorii sunt combatute prin intermediul unor legislatii adecvate si sa urmareasca introducerea în prevederile de drept civil a unor dispozitii exprese, în acest sens, mai ales în domeniul ocuparii fortei de munca, al locuintelor si educatiei;
sa denunte ca ilegala orice discriminare din partea autoritatilor publice aflate în exercitiul functiunilor proprii;
sa ia masurile necesare acordarii de asistenta judiciara adecvata romilor / tiganilor victime ale discriminarii împotriva careia doresc sa utilizeze caile de atac prevazute de lege;
sa ia masurile care se impun pentru administrarea deplina si rapida a actului de justitie în cazurile care privesc încalcarea drepturilor fundamentale ale romilor / tiganilor;
sa asigure, mai cu seama, ca impunitatea sa nu fie tolerata privitor la infractiunile comise fata de romi / tigani si sa depuna eforturile necesare ca acest lucru sa fie adus la cunostinta marelui public;
sa puna în practica si sa sustina programe de pregatire profesionala destinate persoanelor care intervin la oricare din nivelurile diverselor componente ale admi-nistrarii justitiei pentru a promova sensibilizarea culturala si constientizarea prejudecatilor;
sa încurajeze dezvoltarea cadrului adecvat pentru un dialog între politie, autoritatile locale si comunitatile de romi/tigani;
sa încurajeze sensibilizarea profesionistilor din mass-media, atât a celor care reprezinta sectorul audio-vizual, cât si pe cel al presei scrise, fata de responsabilitatea speciala care le revine în a nu vehicula prejudecati în exercitiul profesiunii lor, mai ales în a nu prezenta evenimente care implica persoane individuale apartinând comunitatii de romi/tigani de o maniera care sa prejudicieze comunitatea de romi / tigani, în ansamblul;
sa ia masurile necesare pentru ca dispozitiile care privesc chestiunea accesului, în drept sau în fapt, la cetatenie si la problema dreptului de azil sa fie concepute si aplicate astfel încât sa nu poata avea efecte discriminatorii, în special fata de romi / tigani;
sa vegheze ca problemele legate de ‚nomadism' pe teritoriul unei tari, mai ales cele care privesc chestiunile legate de domiciliu si de urbanism, sa fie rezolvate astfel încât sa nu prejudicieze modul de viata al persoanelor implicate;
sa creeze cadrul institutional apt sa favorizeze rolul activ si participarea comunitatilor de romi/tigani la procesul de decizie, mai ales în contextul mecanismelor consultative la nivel national, regional si local, prin privilegierea notiunii de parteneriat pe picior de egalitate;
sa ia masuri specifice pentru a încuraja instruirea romilor / tiganilor în vederea deplinei cunoasteri si puneri în aplicare a drepturilor lor ca si a pregatirii lor în problemele care privesc modul de functionare a sistemului juridic;
sa acorde o atentie speciala situatiei femeilor apartinând comunitatilor de romi / tigani, care fac adesea obiectul unei duble discriminari: ca femei si ca membre ale comunitatii romilor / tiganilor;
sa combata ferm orice forma de segregare scolara fata de copiii romi / tigani si sa le asigure egalitatea efectiva a accesului la educatie;
sa urmareasca introducerea în programele tuturor scolilor a informatiilor privitoare la istoria si cultura romilor/tiganilor si sa organizeze stagii de pregatire pentru profesori în aceste domenii;
sa sustina eforturile organizatiilor neguvernamentale care joaca un rol important în combaterea rasismului si a intolerantei fata de romi/tigani si care le acorda asistenta juridica adecvata;
sa încurajeze, organizatiile de romi/tigani sa joace un rol activ în vederea consolidarii societatii civile;
sa contribuie la dezvoltarea masurilor de întarire a încrederii, destinate mentinerii si consolidarii unei societati deschise si pluraliste si coexistentei pasnice.

 
  English version

created and maintained by webdesigner.ro