Rroma.ro - home


Cadrul strategic pentru îmbunãtãtirea situatiei romilor

III. Cadru general

Guvernul Romaniei adopta urmatorul Cadru General pentru elaborarea Cartei Albe:

Cadru Strategic pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor

Prioritati referitoare la politicile publice pentru romi
a. Administratie publica

 1. Includerea comunitatilor de romi in programele de dezvoltare comunitara locala/regionala.
 2. Repartizarea resurselor publice si in functie de nevoile sociale identificate ale comunitatilor de romi proprtional cu ponderea demografica a acestora la nivel local.
 3. Includerea comunitatilor defavorizate de romi in criteriile de selectie a zonelor defavorizate si conceperea si implementarea unor programe de redresare a acestora
 4. Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciara, inclusiv prin promovarea unor initiative legislative in domeniu.
 5. Constituirea dreptului de proprietate funciara, din fondurile de rezerva ale statului, pentru romii care nu au, si nu au avut, in proprietate terenuri, cu respectarea legislatiei in vigoare.
 6. Conceperea si implementarea unor programe de mediere comunitara, de prevenire si combatere a prejudecatilor fata de romi.
 7. Constituirea Comisiilor pentru romi la nivelul ministerelor si prefecturilor care sa elaboreze o baza documentara privind minoritatea romilor, sa sustina si sa implementeze proiecte si programme specifice.
 8. Conceperea si implementarea unor programe prin care sa fie infiintate si dotate statii de campare pentru exercitarea meseriilor itinerante.
 9. Crearea cadrului juridic prin care ministerele si agentiile centrale/locale, structurile descentralizate ale acestora sa poata finanta proiecte sau programe sectoriale pentru imbunatatirea situatiei romilor.
 10. Crearea si dezvoltarea unui cadru institutional la nivel central si local,in parteneriat cu organizatiile romilor, ca structuri publice de dezvoltare comunitara.
 11. Includerea in Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a unor experti romi
 12. Sprijinirea romilor pentru obtinerea documentelor de identitate si stare civila.
 13. Elaborarea unui manual de educatie interculturala pentru formarea initiala a functionarilor publici, a cadrelor militare si de politie care lucreaza cu sau in comunitatile de romi, reglementarea (in regulamentele de organizare si functionare sau de ordine interioara) unor masuri care sa previna comportamentul discriminatoriu al acestora fata de romi.

b. Securitate sociala

 1. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la toate serviciile publice si imbunatatirea accesului cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor la serviciile de ajutor social si de pensii.
 2. Conceperea si implementarea unor programe specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi.
 3. Conceperea si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor si a mediului de locuit care sa amelioreze standardele locuintelor si a mediul inconjurator in zonele locuite de romi, includerea romilor in programele de creare de locuinte si repartizare de locuinte sociale.
 4. Imbunatatirea accesului romilor la serviciile medicale publice de preventive si curative prin institutionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea si implementarea unor programe specifice de profilaxie si tratament, inscrierea la medicul de de familie, medicatie compensata etc.
 5. Identificarea solutiilor pentru includerea efectiva a romilor in sistemul asigurarilor de sanatate.
 6. Conceperea si implementarea unor programe de informare si consultanta pentru femei, in comunitatile de romi, cu accent pe protectia mamei si copilului

c. Protectia copilului, educatie si tineret

 1. Organizarea progresiva a invatamantului prescolar si primar in limba materna, in comunitatile bilingve, precum si elaborarea materialelor pedagogice aferente.
 2. Organizarea unei institutii de invatamant secundar pentru romi (arte si meserii, invatamant vocational, formare si reconversie profesionala, etc.)
 3. Dezvoltarea unui sector de educatie la distanta pentru romi.
 4. Organizarea unor sectii / institutii de invatamant religios in limba romani.
 5. Conceperea si implementarea unor programe educationale pentru dezvoltare imaginii de sine individuale si colective a romilor.
 6. Conceperea si implementarea unor programe educationale interculturale in comunitatile multietnice si multiculturale pentru copiii romi .
 7. Conceperea si implementarea unor programe de formare a mediatorilor scolari si de formare si perfectionare pentru cadrele didactice in domeniul educatiei interculturale
 8. Intorducerea limbii si istoriei romilor si a temelor de educatie civica si antirasista in trunchiul comun al programei scolare
 9. Conceperea unor programe pentru romi de formare vocationala, de educatie a adultilor, de formare de mediatori in diverse sectoare in colaborare cu ministerele de resort.
 10. Conceperea si implementarea unor programe de incurajare a participarii parintilor romi la procesele educationale din scoala si din afara ei.
 11. Asigurarea participarii nediscriminatorii a femeilor rome in programele de protectie si educatie a copilului.
 12. Conceperea si implementarea unor programe de afirmare a identitatii si combatere a discriminarii pentru copiii romi institutionalizati precum si pentru celelalte categorii de copii aflati in dificultate.
 13. Realizarea unui parteneriat intre ONG-urilor romilor si structurile publice locale pentru protectia copilului si angajarea de personal de specialitate din randul etniei romilor in institutiile de ocrotire a minorilor .
 14. Imbunatatirea calitatii vietii pentru copiii romi si asigurarea unei protectii reale a drepturilor acestora.
 15. Colaborarea cu organizatiile neguvernamentale de tineret ale romilor pentru sprijinirea unor proiecte pilot in comunitatile de romi.
 16. Conceperea si implementarea unor programe de formare a animatorilor si formatorilor din randul tinerilor romi, pentru comunitatile de romi.
 17. Alocarea unor spatii pentru activitati cultural-educative si de sport pentru copiii si tinerii romi.

d. Cultura si culte

 1. Organizarea si dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor inclusiv prin adaptarea meseriilor traditionale la piata moderna si dezvoltarea unor retele de desfacere.
 2. Constituirea unor sectii de specialitate in cadrul institutiilor publice de cultura cu scopul formarii si reprezentarii identitare a romilor.
 3. Campanii de informare/educatie interculturala/multiculturala(civica si antirarista) in institutii si comunitati multietnice.

e. Economic

 1. Asigurarea unor facilitati pentru exercitarea si revalorizarea acestora, cat si a unor proiecte de reconversie profesionala pentru romi.
 2. Conceperea si implementarea unor programe specifice de finantare a unor activitati generatoare de venit si mici afaceri pentru familii si comunitati de romi, inclusiv pentru femeile rome.
 3. Conceperea si implementarea unor programe prin care sa fie redusa rata somajului disproportionat de ridicata din randul comunitatilor de romi, inclusiv prin crearea de facilitati intreprinzatorilor care angajeaza romi si combaterea oricaror forme de discriminare privind angajarea romilor.
 4. Elaborarea unor programe destinate stimularii activitatilor agricole pentru comunitatile de romi.

f. Dezvoltare institutionala si relatii internationale

 1. Desavarsirea cadrului juridic existent, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice si sociale, precum si a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale in acord cu normele si obligatiile internationale asumate de catre Romania.
 2. Includerea unor reprezentanti romi in delegatiile oficiale ale Romaniei la reuniunile internationale avand ca subiect problematica romilor.
 3. Acolo unde este cazul, aboradarea problematicii minoritatii romilor de catre delegatiile oficiale, in cadrul sesiunilor si reuniunilor institutiilor si organismelor internationale.
 4. Includerea problematicilor specifice minoritatii romilor in Conventiile si Tratatele bilaterale dintre state.
 5. Sprijinirea crearii unor canale de comunicare si informare pentru romi la nivel national.
 6. Conceperea si implementarea unor programe de sprijinire a dezvoltarii societatii civile a romilor, in scopul afirmarii depline a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
 7. Infiintarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
 8. Impunerea unor standarde in domeniul monitorizarii, prevenirii si combaterii discriminarii fata de romi.
 9. Includerea minoritatii romilor in conventiile si tratatele bilaterale dintre state.

<< pagina prec      pagina urm >>

 

  English version

created and maintained by webdesigner.ro